Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Science2Move Sport Consultancy.

Inhoudsopgave

Artikel 1            Definities

Artikel 2            Identiteit van de ondernemer

Artikel 3            Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Artikel 4            Aanbod, offerte en overeenkomst

Artikel 5            Prijzen en tarieven

Artikel 6            Betaling

Artikel 7            Levering, risico en eigendomsvoorbehoud

Artikel 8            Recht van reclame

Artikel 9            Verstrekking gegevens door opdrachtgever en geheimhouding

Artikel 10          Duurovereenkomsten

Artikel 11          Herroepingsrecht

Artikel 12          Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 13          Geschillenregeling

Artikel 1 – Definities

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de opdrachtgever gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 • Dag: kalenderdag.
 • Diensten: alle werkzaamheden en activiteiten die voorwerp zijn van een aanbod, offerte, overeenkomst en/of andere rechtshandeling tussen Science2Move Sport Consultancy en opdrachtgever.
 • Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel dat de opdrachtgever of Science2Move Sport Consultancy in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de opdrachtgever om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon waarmee door Science2Move Sport Consultancy een (koop)overeenkomst is gesloten, ofwel degene die Science2Move Sport Consultancy opdracht gaf en voor wiens rekening zaken worden geleverd.
 • Producten: alle zaken die voorwerp zijn van een aanbod, offerte, overeenkomst en/of andere rechtshandeling in een relatie tussen Science2Move Sport Consultancy en opdrachtgever.

 

Artikel 2 – Identiteit ondernemer

 

2.1.         De vennootschap onder firma Science2Move Sport Consultancy, gevestigd te (5508AR) Veldhoven aan het adres Berg 65, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel met inschrijfnummer 69509379.

 

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 

 • De algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod, offerte, overeenkomst, rechtshandeling, ongeacht de vorm waarin aangegaan, betreffende levering door Science2Move Sport Consultancy van producten en/of diensten aan of ten behoeve van de opdrachtgever.
 • De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing ten aanzien van de producten en/of diensten die Science2Move Sport Consultancy (gedeeltelijk) van een derde heeft ontvangen en aan opdrachtgever door levert, alsmede op de producten en/of diensten die door een derde aan opdrachtgever worden geleverd ter uitvoering van een aanbod, offerte, overeenkomst of rechtshandeling in opdracht van Science2Move Sport Consultancy.
 • Voor of bij het sluiten van de overeenkomst worden de algemene voorwaarden aan opdrachtgever ter hand gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, wordt uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst aan opdrachtgever aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Science2Move Sport Consultancy ter inzage liggen en zij op verzoek van opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos aan opdrachtgever worden toegezonden.
 • Betreft het een elektronisch op afstand gesloten overeenkomst, dan kan in afwijking van het vorige lid en voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst de tekst van de algemene voorwaarden langs elektronische weg aan opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. Dit geschiedt op zodanige wijze dat deze door opdrachtgever op een eenvoudige manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voor of bij het sluiten van de overeenkomst op afstand worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en zij op verzoek van opdrachtgever langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos aan opdrachtgever worden toegezonden.
 • Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst alsmede deze algemene voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht.
 • Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan slechts worden afgeweken voor zover de wijzigingen uitdrukkelijk en schriftelijk door Science2Move Sport Consultancy en opdrachtgever worden bedongen.
 • Indien opdrachtgever naar diens eigen algemene (inkoop)voorwaarden verwijst, zijn diens voorwaarden niet op de met Science2Move Sport Consultancy gesloten overeenkomst van toepassing. Dit is slechts anders indien de voorwaarden van opdrachtgever niet in strijd zijn met de algemene voorwaarden.
 • Een beding in algemene voorwaarden van opdrachtgever dat anders luidt dan het in het voorgaande lid bepaalde, doet aan het in het voorgaande lid bepaalde niets af.

Artikel 4 – Aanbod, offerte en overeenkomst

 

 • Ieder aanbod van Science2Move Sport Consultancy is vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is bedongen.
 • Indien een aanbod onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk schriftelijk vermeld.
 • Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Science2Move Sport Consultancy niet.
 • Een door Science2Move Sport Consultancy uitgegeven offerte bindt Science2Move Sport Consultancy slechts voor zover dit uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk in de offerte is bepaald. Bij gebreke daarvan moet de offerte worden gezien als uitnodiging om in onderhandeling te treden.
 • Een door Science2Move Sport Consultancy uitgegeven offerte is slechts geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien de offerte geen termijn bevat, is de offerte slechts geldig voor een termijn van maximaal 2 weken na de datum van dagtekening van de offerte.
 • Een door Science2Move Sport Consultancy uitgegeven offerte is kosteloos, mits opdrachtgever binnen een termijn van 2 weken na ontvangst van de offerte een order bij Science2Move Sport Consultancy plaatst. Indien een order niet binnen genoemde termijn tot stand komt en aan de offerte vanuit Science2Move Sport Consultancy kosten zijn verbonden, worden deze kosten bij opdrachtgever in rekening gebracht.
 • De bestanddelen van een door Science2Move Sport Consultancy uitgegeven offerte, waaronder ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen, bijlagen, bescheiden, blijven eigendom van Science2Move Sport Consultancy en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Science2Move Sport Consultancy niet worden gekopieerd, uitgegeven en/of verspreid. Ook behoudt Science2Move Sport Consultancy alle toepasselijke intellectuele- en industriële eigendomsrechten voor.
 • Een overeenkomst komt tot stand doordat Science2Move Sport Consultancy de door opdrachtgever verstrekte opdracht heeft aanvaard.

 

Artikel 5 – Prijzen en tarieven

 

 • Alle door Science2Move Sport Consultancy verstrekte prijzen en tarieven zijn in euro’s, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
 • Alle door Science2Move Sport Consultancy verstrekte prijzen en tarieven zijn inclusief omzetbelasting en zijn inclusief kosten voor verpakking, vervoer en overige bijkomende kosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
 • Alle door Science2Move Sport Consultancy verstrekte prijzen en tarieven zijn gebaseerd op kostenfactoren zoals geldend op het moment van totstandkoming van de overeenkomst. Tot deze kostenfactoren worden onder andere gerekend valutakoersen, kosten voor grondstoffen en materialen, fabrikantkosten, loonkosten, transportkosten, verzekeringskosten, belastingen, invoerrechten en andere overheidsheffingen.
 • Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst, maar vóór de dag van levering, verhogingen in een of meer van de in lid 2 genoemde kostenfactoren optreden, behoudt Science2Move Sport Consultancy zich het recht voor om deze verhogingen bij opdrachtgever in rekening te brengen. Tevens behoudt Science2Move Sport Consultancy zich het recht voor om in een geval als het hiervoor bedoelde de overeenkomst met opdrachtgever zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Voor opdrachtgever geldt ditzelfde recht indien de hiervoor bedoelde verandering in kosten binnen drie maanden na de datum van totstandkoming van de overeenkomst intreedt en Science2Move Sport Consultancy binnen drie maanden deze verhoging van kosten in rekening brengt bij opdrachtgever. Indien opdrachtgever van dit recht op ontbinding gebruik wenst te maken, dient de ontbinding binnen vijf dagen na ontvangst van de mededeling tot verhoging van de kosten per aangetekend schrijven bij Science2Move Sport Consultancy te worden ingeroepen.
 • Indien in overleg met opdrachtgever wordt afgeweken van de oorspronkelijke overeenkomst tussen Science2Move Sport Consultancy en opdrachtgever, zullen de daaruit voortvloeiende kosten voor meerwerk tegen de prijzen en tarieven die gelden op het moment van uitvoering aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 6 – Betaling

 • Betaling van de facturen van Science2Move Sport Consultancy dient door opdrachtgever te geschieden binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn. Bij gebreke van een betalingstermijn, geldt een betalingstermijn van 14 dagen.
 • Opdrachtgever komt ten aanzien van de betaling aan Science2Move Sport Consultancy geen beroep toe op opschorting, verrekening en/of aftrek. Bij gebreke van betaling door opdrachtgever binnen de geldende betalingstermijn, is opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie vereist is, in verzuim.
 • Indien opdrachtgever niet (tijdig) aan diens betalingsverplichting voldoet is deze verschuldigd het openstaande bedrag te vermeerderen met de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten.

 

 

Artikel 7 – Levering, risico en eigendomsvoorbehoud

 

 • De door Science2Move Sport Consultancy opgegeven levertijd gaat in op het moment dat de overeenkomst tot stand komt, mits op dat moment aan Science2Move Sport Consultancy alle voor uitvoering van de opdracht benodigde gegevens kenbaar zijn. Deze levertijd geldt niet als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Opdrachtgever dient de geleverde producten direct na aflevering te controleren op gebreken en/of tekortkomingen.
 • Het risico van verlies of beschadiging van de producten gaat over op opdrachtgever op het moment waarop de producten in de feitelijke macht van opdrachtgever of een hulppersoon van opdrachtgever komen.
 • Door opdrachtgever zijn geen kosten voor de levering verschuldigd bij een factuurbedrag van meer dan € 300, zegge: driehonderd euro, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
 • Producten worden verzonden en geleverd op een door Science2Move Sport Consultancy gekozen geschikte wijze. Verzoekt opdrachtgever om verzending en levering op een andere wijze dan gebruikelijk, dan komen deze kosten voor rekening van opdrachtgever.
 • Indien de levering van producten plaatsvindt in gedeelten, heeft Science2Move Sport Consultancy het recht iedere levering te beschouwen als afzonderlijke transactie.
 • Opdrachtgever is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen.
 • Alle aan opdrachtgever geleverde producten blijven eigendom van Science2Move Sport Consultancy, totdat opdrachtgever de wegens de geleverde producten aan Science2Move Sport Consultancy verschuldigde bedragen, alsmede de daarover verschuldigde rente en kosten, volledig heeft voldaan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

Artikel 8 – Recht van reclame

 

 • Van opdrachtgever mag worden verwacht dat deze rekening houdt met de gebruikelijke spelingen, afwijkingen en kleine wijzigingen ten aanzien van de door Science2Move Sport Consultancy verstrekte gegevens betreffende de door Science2Move Sport Consultancy geleverde zaken.
 • Opdrachtgever dient klachten met betrekking tot uiterlijk waarneembare gebreken aan de geleverde zaken binnen 14 dagen na levering of, bij gebrek aan mogelijkheid tot levering, binnen 14 dagen na de factuurdatum, per aangetekend schrijven aan Science2Move Sport Consultancy ter kennis te brengen. Dit schrijven dient een nauwkeurige omschrijving van de klacht te bevatten, alsmede het ordernummer en/of factuurnummer. Hierbij is opdrachtgever gehouden de zaken tijdig en zorgvuldig te controleren.
 • Indien de gebreken ten tijde van levering niet uiterlijk waarneembaar waren, noch konden blijken na tijdige en zorgvuldige controle, dient opdrachtgever binnen een termijn van 14 dagen na het kenbaar worden van deze gebreken, het gebrek aan Science2Move Sport Consultancy ter kennis brengen. De ter kennisstelling dient te geschieden op de wijze als bedoeld in lid 2.
 • Ieder bezwaar van opdrachtgever tegen een factuur van Science2Move Sport Consultancy of een door Science2Move Sport Consultancy automatisch geïncasseerd bedrag, dienen binnen 14 dagen na factuurdatum of na datum automatisch incasso schriftelijk aan Science2Move Sport Consultancy te worden gemeld.

 

Artikel 9 – Verstrekking gegevens door opdrachtgever en geheimhouding

 

 • Opdrachtgever zal Science2Move Sport Consultancy tijdig en volledig voorzien van de door Science2Move Sport Consultancy verzochte gegevens en/of informatie nodig voor de levering van de producten en/of diensten.
 • Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de aan Science2Move Sport Consultancy verstrekte gegevens. Tevens staat opdrachtgever ervoor in gerechtigd te zijn deze gegevens en/of informatie aan Science2Move Sport Consultancy te verstrekken. Opdrachtgever vrijwaart Science2Move Sport Consultancy tegen hieruit voortvloeiende aanspraken van derden.
 • Opdrachtgever en Science2Move Sport Consultancy verplichten zich jegens elkaar tot geheimhouding omtrent alle door ten minste een van partijen aangeduide vertrouwelijke informatie die zij wederzijds ontvangen.

Artikel 10 – Duurtransacties

 

 • De opdrachtgever kan een overeenkomst met Science2Move Sport Consultancy die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van een maand.
 • Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

Artikel 11 – Herroepingsrecht

 

 • De opdrachtgever kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
 • Opdrachtgever kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
 • Indien Science2Move Sport Consultancy opdrachtgever de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 • Indien Science2Move Sport Consultancy de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan opdrachtgever heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop opdrachtgever die informatie heeft ontvangen.
 • Als opdrachtgever gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Science2Move Sport Consultancy.
 • Als opdrachtgever gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 12 Uitsluiting herroepingsrecht

Science2Move Sport Consultancy kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Science2Move Sport Consultancy dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 • Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Science2Move Sport Consultancy geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling;
 • Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van opdrachtgever; en
 2. opdrachtgever heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Science2Move Sport Consultancy de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
  • Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
   • Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
  • Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
  • Volgens specificaties van opdrachtgever vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van opdrachtgever, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
  • Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  • Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
  • Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde, afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop Science2Move Sport Consultancy geen invloed heeft;
  • Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  • Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
  • De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
 3. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van opdrachtgever; en
 4. opdrachtgever heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

 

Artikel 13 – Geschillenregeling

 

 • Op overeenkomsten tussen Science2Move Sport Consultancy en de opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.