Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Science2Move Sport Consultancy

Publicatiedatum: 15 januari 2024
Versienummer: 2.2

 • Artikel 1 Definities
 • Artikel 2 Identiteit van de ondernemer
 • Artikel 3 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
 • Artikel 4 Aanbod, offerte, aankoop en overeenkomst
 • Artikel 5 Prijzen en tarieven
 • Artikel 6 Contractduur
 • Artikel 7 Opschorting en ontbinding
 • Artikel 8 Betaling
 • Artikel 9 Incassokosten
 • Artikel 10 Aansprakelijkheid
 • Artikel 11 Overmacht
 • Artikel 12 Levering, risico en eigendomsvoorbehoud
 • Artikel 13 Door Science2Move Sport Consultancy georganiseerde groepsactiviteiten
 • Artikel 14 Recht van reclame
 • Artikel 15 Verstrekking gegevens door opdrachtgever/ consument en geheimhouding
 • Artikel 16 Herroepingsrecht
 • Artikel 17 Uitsluiting herroepingsrecht
 • Artikel 18 Intellectueel eigendom en gebruikersrecht
 • Artikel 19 Klachten
 • Artikel 20 Geschillenregeling
 • Artikel 21 Wijzigingen

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen opdrachtgever/ consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 • Dag: kalenderdag.
 • Diensten: alle werkzaamheden en activiteiten die voorwerp zijn van een aanbod, offerte, overeenkomst en/of andere rechtshandeling tussen Science2Move Sport Consultancy en opdrachtgever/ consument.
 • Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel dat opdrachtgever/ consument of Science2Move Sport Consultancy in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid van opdrachtgever/ consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon waarmee door Science2Move Sport Consultancy een (koop)overeenkomst is gesloten, ofwel degene die Science2Move Sport Consultancy opdracht gaf en voor wiens rekening zaken of diensten worden geleverd.
 • De consument: degene die deelneemt aan door Science2Move Sport Consultancy georganiseerde activiteiten, of gebruik maakt van de Science2Move Sport Consultancy aangeboden diensten.
 • Producten: alle zaken die voorwerp zijn van een aanbod, offerte, overeenkomst en/of andere rechtshandeling in een relatie tussen Science2Move Sport Consultancy en opdrachtgever/ consument.

Artikel 2 – Identiteit ondernemer

 • Science2Move Sport Consultancy, gevestigd te (5524AR) Steensel aan het adres Eindhovenseweg 38C, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel met inschrijfnummer 69509379.

Artikel 3 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 • De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbod, offerte, aankoop, overeenkomst, rechtshandeling, ongeacht de vorm waarin aangegaan, betreffende levering door Science2Move Sport Consultancy van producten en/of diensten aan of ten behoeve van opdrachtgever/ consument. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 • De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing ten aanzien van de producten en/of diensten die Science2Move Sport Consultancy (gedeeltelijk) van een derde heeft ontvangen en aan opdrachtgever/ consument door levert, alsmede op de producten en/of diensten die door een derde aan opdrachtgever/ consument worden geleverd ter uitvoering van een aanbod, offerte, overeenkomst of rechtshandeling in opdracht van Science2Move Sport Consultancy.
 • Deze algemene voorwaarden zijn vrij toegankelijk via de website science2move.nl en kunnen op verzoek van opdrachtgever/ consument digitaal worden toegestuurd.
 • Voor of bij het sluiten van de overeenkomst worden de algemene voorwaarden aan opdrachtgever/ consument ter hand gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, wordt uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst aan opdrachtgever/ consument aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Science2Move Sport Consultancy ter inzage liggen en zij op verzoek van opdrachtgever/ consument zo spoedig mogelijk kosteloos aan opdrachtgever/ consument worden toegezonden.
 • Betreft het een elektronisch op afstand gesloten overeenkomst, dan kan in afwijking van het vorige lid en voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst de tekst van de algemene voorwaarden langs elektronische weg aan opdrachtgever/ consument ter beschikking worden gesteld. Dit geschiedt op zodanige wijze dat deze door opdrachtgever/ consument op een eenvoudige manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voor of bij het sluiten van de overeenkomst op afstand worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en zij op verzoek van opdrachtgever/ consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos aan opdrachtgever/ consument worden toegezonden.
 • Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst alsmede deze algemene voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht en zullen Science2Move Sport Consultancy en opdrachtgever/ consument in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 • Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan slechts worden afgeweken voor zover de wijzigingen uitdrukkelijk en schriftelijk door Science2Move Sport Consultancy en opdrachtgever/ consument worden bedongen.
 • Indien opdrachtgever/ consument naar diens eigen algemene (inkoop)voorwaarden verwijst, zijn diens voorwaarden niet op de met Science2Move Sport Consultancy gesloten overeenkomst van toepassing. Dit is slechts anders indien de voorwaarden van opdrachtgever/ consument niet in strijd zijn met de algemene voorwaarden.
 • Een beding in algemene voorwaarden van opdrachtgever/ consument dat anders luidt dan het in het voorgaande lid bepaalde, doet aan het in het voorgaande lid bepaalde niets af.
 • Aan het stilzwijgend niet toepassen van deze algemene leveringsvoorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 4 – Aanbod, offerte, aankoop en overeenkomst

 • Offertes van Science2Move Sport Consultancy zijn gebaseerd op informatie die door opdrachtgever/ consument is verstrekt.
 • Ieder aanbod van Science2Move Sport Consultancy is vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is bedongen.
 • Indien een aanbod onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk schriftelijk vermeld.
 • Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Science2Move Sport Consultancy niet.
 • Een door Science2Move Sport Consultancy uitgegeven offerte bindt Science2Move Sport Consultancy slechts voor zover dit uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk in de offerte is bepaald. Bij gebreke daarvan moet de offerte worden gezien als uitnodiging om in onderhandeling te treden.
 • Een door Science2Move Sport Consultancy uitgegeven offerte is slechts geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien de offerte geen termijn bevat, is de offerte slechts geldig voor een termijn van maximaal 2 weken na de datum van dagtekening van de offerte.
 • Een door Science2Move Sport Consultancy uitgegeven offerte is kosteloos, mits opdrachtgever/ consument binnen een termijn van 2 weken na ontvangst van de offerte een order bij Science2Move Sport Consultancy plaatst. Indien een order niet binnen genoemde termijn tot stand komt en aan de offerte vanuit Science2Move Sport Consultancy kosten zijn verbonden, worden deze kosten bij opdrachtgever/ consument in rekening gebracht.
 • De bestanddelen van een door Science2Move Sport Consultancy uitgegeven offerte, waaronder ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen, bijlagen, bescheiden, blijven eigendom van Science2Move Sport Consultancy en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Science2Move Sport Consultancy niet worden gekopieerd, uitgegeven en/of verspreid. Ook behoudt Science2Move Sport Consultancy alle toepasselijke intellectuele- en industriële eigendomsrechten voor.
 • Een overeenkomst komt tot stand doordat Science2Move Sport Consultancy de door opdrachtgever/ consument verstrekte opdracht heeft aanvaard.
 • Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 • Een samengestelde prijsopgave verplicht Science2Move Sport Consultancy niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 • Afspraken kunnen tot 7 dagen van te voren geannuleerd worden. Science2Move Sport Consultancy heeft het recht om afspraken die binnen 7 dagen voor de afspraak geannuleerd of verplaatst worden in rekening te brengen.
 • Per product en/of dienst kunnen aanvullende voorwaarden gelden.

Artikel 5 – Prijzen en tarieven

 • Alle door Science2Move Sport Consultancy verstrekte prijzen en tarieven zijn in euro’s, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
 • Alle door Science2Move Sport Consultancy verstrekte prijzen en tarieven zijn inclusief omzetbelasting en zijn inclusief kosten voor verpakking, vervoer en overige bijkomende kosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
 • Alle door Science2Move Sport Consultancy verstrekte prijzen en tarieven zijn gebaseerd op kostenfactoren zoals geldend op het moment van totstandkoming van de overeenkomst. Tot deze kostenfactoren worden onder andere gerekend valutakoersen, kosten voor grondstoffen en materialen, fabrikantkosten, loonkosten, transportkosten, verzekeringskosten, belastingen, invoerrechten en andere overheidsheffingen.
 • Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst, maar vóór de dag van levering, verhogingen in een of meer van de in lid 3 genoemde kostenfactoren optreden, behoudt Science2Move Sport Consultancy zich het recht voor om deze verhogingen bij opdrachtgever/ consument in rekening te brengen. Tevens behoudt Science2Move Sport Consultancy zich het recht voor om in een geval als het hiervoor bedoelde de overeenkomst met opdrachtgever/ consument zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Voor opdrachtgever/ consument geldt ditzelfde recht indien de hiervoor bedoelde verandering in kosten binnen drie maanden na de datum van totstandkoming van de overeenkomst intreedt en Science2Move Sport Consultancy binnen drie maanden deze verhoging van kosten in rekening brengt bij opdrachtgever/ consument. Indien opdrachtgever/ consument van dit recht op ontbinding gebruik wenst te maken, dient de ontbinding binnen vijf dagen na ontvangst van de mededeling tot verhoging van de kosten per aangetekend schrijven bij Science2Move Sport Consultancy te worden ingeroepen.
 • Voorts mag Science2Move Sport Consultancy het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en dat niet toerekenbaar is aan Science2Move Sport Consultancy. In dat geval mag in redelijkheid niet van Science2Move Sport Consultancy worden verwacht, de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Science2Move Sport Consultancy zal opdrachtgever/ consument in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium in kennis stellen. Science2Move Sport Consultancy zal daarbij de omvang van de verhoging en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
 • Indien in overleg met opdrachtgever/ consument wordt afgeweken van de oorspronkelijke overeenkomst tussen Science2Move Sport Consultancy en opdrachtgever/ consument, zullen de daaruit voortvloeiende kosten voor meerwerk tegen de prijzen en tarieven die gelden op het moment van uitvoering aan opdrachtgever/ consument in rekening worden gebracht.

Artikel 6 – Contractduur

 • De overeenkomst tussen Science2Move Sport Consultancy en opdrachtgever/ consument wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 • Science2Move Sport Consultancy behoudt zich het recht om de prijzen ten alle tijde te verhogen. Na een dergelijke prijsverhoging heeft opdrachtgever/ consument het recht om de afgesloten overeenkomst met onmiddelijke ingang stop te zetten.
 • Opdrachtgever/ consument kan een overeenkomst met Science2Move Sport Consultancy die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van een maand.
 • Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

Artikel 7 – Wijziging, opschorting en ontbinding

 • Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Science2Move Sport Consultancy de opdrachtgever/ consument hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de overeenkomst.
 • Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Science2Move Sport Consultancy zal de opdrachtgever/ consument hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 • Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Science2Move Sport Consultancy de opdrachtgever/ consument hierover van tevoren inlichten.
 • Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever/ consument en Science2Move Sport Consultancy zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.
 • Science2Move Sport Consultancy is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien opdrachtgever/ consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 • Voorts is Science2Move Sport Consultancy bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 • Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Science2Move Sport Consultancy op opdrachtgever/ consument onmiddellijk opeisbaar. Indien Science2Move Sport Consultancy de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 • Science2Move Sport Consultancy heeft het recht om de overeenkomst op elk willekeurig moment op te zeggen, indien:
  • Er onjuiste informatie verstrekt is door de opdrachtgever/ consument bij het aangaan van de overeenkomst
  • Er sprake is van achterstallige betalingen
  • De opdrachtgever/ consument gebruikt maakt van verboden middelen zoals beschreven in de meest actuele dopinglijst door de World Anti Doping Agency (WADA).
 • Indien de opdrachtgever/ consument een verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Science2Move Sport Consultancy bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
 • Voorts is Science2Move Sport Consultancy bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
  • na het sluiten van de overeenkomst Science2Move Sport Consultancy omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever/ consument de verplichtingen niet zal nakomen;
  • de opdrachtgever/ consument bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  • door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever/ consument niet langer van Science2Move Sport Consultancy kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
  • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Science2Move Sport Consultancy kan worden gevergd;
  • de opdrachtgever/ consument in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
  • de opdrachtgever/ consument onder curatele wordt gesteld;
  • de opdrachtgever/ consument komt te overlijden.
 • Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.
 • Indien Science2Move Sport Consultancy de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Science2Move Sport Consultancy niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.
 • Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de opdrachtgever/ consument, is de opdrachtgever/ consument aansprakelijk voor de door Science2Move Sport Consultancy geleden schade.

Artikel 8 – Betaling

 • Betaling van de facturen van Science2Move Sport Consultancy dient door opdrachtgever/ consument te geschieden binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn. Bij gebreke van een betalingstermijn, geldt een betalingstermijn van 14 dagen.
 • Opdrachtgever/ consument komt ten aanzien van de betaling aan Science2Move Sport Consultancy geen beroep toe op opschorting, verrekening en/of aftrek. Bij gebreke van betaling door opdrachtgever/ consument binnen de geldende betalingstermijn, is opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie vereist is, in verzuim. Science2Move Sport Consultancy kan in dat geval besluiten de dienstverlening aan opdrachtgever/ consument op te schorten dan wel de overeenkomst met opdrachtgever/ consument te beëindigen. Science2Move Sport Consultancy zal opdrachtgever/ consument van het eventuele voornemen tot opschorting van de dienstverlening, dan wel beëindiging van de overeenkomst schriftelijk in kennis stellen.
 • Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 • Indien de factuur wordt gestuurd aan een werkgever van opdrachtgever/ consument, die voor opdrachtgever/ consument de verschuldigde prijs zal voldoen (natuurlijke- en rechtspersonen), dan blijft opdrachtgever/ consument hoofdelijk aansprakelijk voor het verschuldigde bedrag.
 • Indien opdrachtgever/ consument niet (tijdig) aan diens betalingsverplichting voldoet is deze verschuldigd het openstaande bedrag te vermeerderen met de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten.
 • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever/ consument zijn de vorderingen van Science2Move Sport Consultancy op opdrachtgever/ consument onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9 – Incassokosten

 • Alle met de incasso gemoeid gaande (buiten)gerechtelijke kosten komen voor rekening van opdrachtgever/ consument. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,00 tenzij de wet anders bepaalt. Science2Move Sport Consultancy kan ten voordele van opdrachtgever/ consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
 • Indien Science2Move Sport Consultancy hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 • De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever/ consument.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 • Opdrachtgever/ consument accepteert de volle verantwoordelijkheid voor zijn eigen gezondheid en raadpleegt de (sport)arts voor zover de Opdrachtgever/ consument dit nodig acht.
 • Science2Move Sport Consultancy streeft naar het behalen van individuele resultaten, maar kan deze niet garanderen. Opdrachtgever/ consument is zelf verantwoordelijk voor het behalen van persoonlijke doelstellingen.
 • Opdrachtgever/ consument is op de hoogte en aanvaardt de bijkomende risico´s van het volgen van de overeenkomst. Deelnaming in inspanningstesten, trainingen en andere door Science2Move Sport Consultancy georganiseerde activiteiten geschieden op eigen risico. Opdrachtgever/ consument begrijpt dat deze fysieke inspanningen risico’s met zich mee kunnen brengen en dat hierdoor mogelijkerwijs lichamelijk letsel zou kunnen ontstaan, met zelfs de dood als mogelijk gevaar. Ook schade aan of verlies van eigendommen behoren tot mogelijke schades.
 • Opdrachtgever/ consument verklaart dat hij of zij geen negatief advies heeft gekregen van een sportarts om een overeenkomst aan te gaan met Science2Move Sport Consultancy.
 • Science2Move Sport Consultancy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens opdrachtgever/ consument ontstaan als gevolg van een aan Science2Move Sport Consultancy toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad.
 • Science2Move Sport Consultancy is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever/ consument verstrekte onjuiste dan wel onvolledige gegevens.
 • Science2Move Sport Consultancy is niet aansprakelijkheid voor veranderingen in wet- en regelgeving die consequenties hebben voor een door haar ontwikkeld en/of gelicentieerd product.
 • De aansprakelijkheid van Science2Move Sport Consultancy is in ieder geval beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar van Science2Move Sport Consultancy in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 • Science2Move Sport Consultancy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke schade van derden die ontstaan is door uitvoering van activiteiten door opdrachtgever/ consument of door gebruik of interpretatie van materialen, aanwijzingen of aanbevelingen verstrekt door Science2Move Sport Consultancy.
 • Science2Move Sport Consultancy is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de opdrachtgever/ consument. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 • Science2Move Sport Consultancy is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.
 • De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Science2Move Sport Consultancy of haar ondergeschikten.
 • Opdrachtgever/ consument dient de schade waarvoor Science2Move Sport Consultancy aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien dagen na het ontstaan van de schade aan Science2Move Sport Consultancy te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
 • Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Science2Move Sport Consultancy vervalt binnen één jaar nadat de opdrachtgever/ consument bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.
 • Hoewel de website van Science2Move Sport Consultancy met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld en wordt onderhouden, kan Science2Move Sport Consultancy geen garantie geven dat de op deze website gepubliceerde informatie of de inhoud van de websites waarnaar verwezen wordt volledig of juist is. Science2Move Sport Consultancy is niet verantwoordelijk voor enigerlei directe of indirecte toegebrachte schade, welke voortvloeit uit het gebruik van de website of de onmogelijkheid deze te kunnen raadplegen.

Artikel 11 – Overmacht

 • Een tekortkoming kan niet aan Science2Move Sport Consultancy of de opdrachtgever/ consument worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
 • Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Science2Move Sport Consultancy geen invloed kan uitoefenen en waardoor Science2Move Sport Consultancy niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 • Science2Move Sport Consultancy is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens opdrachtgever/ consument indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht.
 • Science2Move Sport Consultancy kan gedurende de periode dat de overmacht duurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer dan twee maanden duurt, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 • Werkzaamheden die door Science2Move Sport Consultancy zijn verricht voor het intreden van de overmacht, mogen aan opdrachtgever/ consument gefactureerd worden.

Artikel 12 – Levering, risico en eigendomsvoorbehoud

 • De door Science2Move Sport Consultancy opgegeven levertijd gaat in op het moment dat de overeenkomst tot stand komt, mits op dat moment aan Science2Move Sport Consultancy alle voor uitvoering van opdracht benodigde gegevens kenbaar zijn. Deze levertijd geldt niet als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Opdrachtgever/ consument dient de geleverde producten direct na aflevering te controleren op gebreken en/of tekortkomingen.
 • Het risico van verlies of beschadiging van de producten gaat over op opdrachtgever/ consument op het moment waarop de producten in de feitelijke macht van opdrachtgever/ consument of een hulppersoon van opdrachtgever/ consument komen.
 • Producten worden verzonden en geleverd op een door Science2Move Sport Consultancy gekozen geschikte wijze. Verzoekt opdrachtgever/ consument om verzending en levering op een andere wijze dan gebruikelijk, dan komen deze kosten voor rekening van opdrachtgever/ consument.
 • Indien de levering van producten plaatsvindt in gedeelten, heeft Science2Move Sport Consultancy het recht iedere levering te beschouwen als afzonderlijke transactie.
 • Opdrachtgever/ consument is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen.
 • Alle aan opdrachtgever/ consument geleverde producten blijven eigendom van Science2Move Sport Consultancy, totdat opdrachtgever/ consument de wegens de geleverde producten aan Science2Move Sport Consultancy verschuldigde bedragen, alsmede de daarover verschuldigde rente en kosten, volledig heeft voldaan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

Artikel 13 – Door Science2Move Sport Consultancy georganiseerde groepsactiviteiten

 • Een activiteit vindt slechts doorgang als er zich naar de mening van Science2Move Sport Consultancy voldoende consumenten voor ingeschreven hebben. Science2Move Sport Consultancy behoudt zich het recht voor in geval van onvoldoende inschrijvingen een geplande activiteit te annuleren, dan wel groepen samen te voegen.
 • De inschrijving voor een activiteit kan geschieden door middel van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier of een online aanmelding zoals beschreven bij de betreffende activiteit op de website van Science2Move Sport Consultancy.
 • Plaatsing voor deelname aan activiteiten geschiedt op volgorde van binnenkomst van de aanmelding. Science2Move Sport Consultancy behoudt zich het recht voor om consumenten bij over-inschrijving op een wachtlijst te plaatsen.
 • Science2Move Sport Consultancy beslist uiterlijk twee dagen voor de geplande startdatum over het al dan niet laten doorgaan van een activiteit. Indien een activiteit geen doorgang vindt, wordt – indien mogelijk – aan de consument een nieuwe optie tot deelname geboden. Ziet hij daarop af van deelname, dan worden de reeds betaalde gelden binnen 30 dagen gerestitueerd.
 • Science2Move Sport Consultancy behoudt zich het recht voor om voor de start van een activiteit (een voorschot op) de prijs in rekening te brengen.
 • Tenzij in de schriftelijke informatie door Science2Move Sport Consultancy over een activiteit uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn in de prijs geen verblijfskosten begrepen zoals lunchkosten, dinerkosten, hotelkosten en dergelijke.
 • De consument kan tot dertig dagen voor de start van een activiteit zijn inschrijving voor een bijeenkomst zonder kosten schriftelijk annuleren. Een annulering geldt pas indien deze schriftelijk door Science2Move Sport Consultancy aan de consument is bevestigd.
 • Bij schriftelijke annulering minder dan dertig dagen voor de start van een activiteit of nadat de activiteit is gestart, is de consument de volledige prijs verschuldigd.
 • Indien Science2Move Sport Consultancy de geplande data van een activiteit verandert, opschort dan wel vervroegt, dan hebben consumenten het recht hun inschrijving kosteloos te annuleren. Dit dient echter wel binnen 14 dagen te geschieden, nadat de consument schriftelijk van de verandering op de hoogte is gebracht.
 • De oorspronkelijke consument heeft het recht een vervangende consument aan te wijzen, waarbij de oorspronkelijke en vervangende consument hoofdelijk aansprakelijk zijn voor het verschuldigde bedrag.
 • Indien een consument door overmacht (ter beoordeling van Science2Move Sport Consultancy) een belangrijk deel van een bepaalde activiteit heeft moeten verzuimen, zal Science2Move Sport Consultancy, voor zover mogelijk, deze consument in de gelegenheid stellen bij de eerstvolgende, soortgelijke activiteit het verzuimde deel in te halen. Hiervoor wordt dan geen additionele vergoeding gevraagd. Science2Move Sport Consultancy is echter nimmer verplicht de prijs geheel of gedeeltelijk te restitueren, ook niet als een soortgelijke activiteit niet meer door Science2Move Sport Consultancy wordt georganiseerd.

Artikel 14 – Recht van reclame

 • Van opdrachtgever/ consument mag worden verwacht dat deze rekening houdt met de gebruikelijke spelingen, afwijkingen en kleine wijzigingen ten aanzien van de door Science2Move Sport Consultancy verstrekte gegevens betreffende de door Science2Move Sport Consultancy geleverde zaken.
 • Opdrachtgever/ consument dient klachten met betrekking tot uiterlijk waarneembare gebreken aan de geleverde zaken binnen 14 dagen na levering of, bij gebrek aan mogelijkheid tot levering, binnen 14 dagen na de factuurdatum, per aangetekend schrijven aan Science2Move Sport Consultancy ter kennis te brengen. Dit schrijven dient een nauwkeurige omschrijving van de klacht te bevatten, alsmede het ordernummer en/of factuurnummer. Hierbij is opdrachtgever/ consument gehouden de zaken tijdig en zorgvuldig te controleren.
 • Indien de gebreken ten tijde van levering niet uiterlijk waarneembaar waren, noch konden blijken na tijdige en zorgvuldige controle, dient opdrachtgever/ consument binnen een termijn van 14 dagen na het kenbaar worden van deze gebreken, het gebrek aan Science2Move Sport Consultancy ter kennis brengen. De ter kennisstelling dient te geschieden op de wijze als bedoeld in lid 2.
 • Ieder bezwaar van opdrachtgever/ consument tegen een factuur van Science2Move Sport Consultancy of een door Science2Move Sport Consultancy automatisch geïncasseerd bedrag, dienen binnen 14 dagen na factuurdatum of na datum automatisch incasso schriftelijk aan Science2Move Sport Consultancy te worden gemeld.

Artikel 15 – Verstrekking gegevens door opdrachtgever/ consument en geheimhouding

 • Opdrachtgever/ consument zal Science2Move Sport Consultancy tijdig en volledig voorzien van de door Science2Move Sport Consultancy verzochte gegevens en/of informatie nodig voor de levering van de producten en/of diensten. Indien zich na het tot stand komen van de overeenkomst wijzigingen voordoen in de opgegeven gegevens van opdrachtgever, dan dient dit aan Science2Move Sport Consultancy doorgegeven te worden.
 • Opdrachtgever/ consument staat in voor de juistheid en volledigheid van de aan Science2Move Sport Consultancy verstrekte gegevens. Tevens staat opdrachtgever/ consument ervoor in gerechtigd te zijn deze gegevens en/of informatie aan Science2Move Sport Consultancy te verstrekken. Opdrachtgever/ consument vrijwaart Science2Move Sport Consultancy tegen hieruit voortvloeiende aanspraken van derden.
 • Science2Move Sport Consultancy is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het niet hebben ontvangen van informatie door opdrachtgever/ consument vanwege onjuiste (adres)gegevens.
 • Opdrachtgever/ consument en Science2Move Sport Consultancy verplichten zich jegens elkaar tot geheimhouding omtrent alle door ten minste een van partijen aangeduide vertrouwelijke informatie die zij wederzijds ontvangen.

Artikel 16 – Herroepingsrecht

 • Opdrachtgever/ consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
 • Opdrachtgever/ consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
 • Indien Science2Move Sport Consultancy opdrachtgever/ consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 • Indien Science2Move Sport Consultancy de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan opdrachtgever/ consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop opdrachtgever/ consument die informatie heeft ontvangen.
 • Als opdrachtgever/ consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Science2Move Sport Consultancy.
 • Als opdrachtgever/ consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
 • Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:
  • reisovereenkomsten;
  • financiële diensten;
  • diensten betreffende logies, vervoer, horecabedrijf;
  • diensten die verrichten worden op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  • diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Science2Move Sport Consultancy geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen;
  • diensten die met de instemming van de opdrachtgever/ consument al binnen de bedenktijd uitgevoerd worden;
  • diensten van persoonlijke aard;
  • diensten op maat gemaakt.

Artikel 17 – Uitsluiting herroepingsrecht

Science2Move Sport Consultancy kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Science2Move Sport Consultancy dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 • Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Science2Move Sport Consultancy geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling;
 • Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van opdrachtgever/ consument; en
  2. opdrachtgever/ consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Science2Move Sport Consultancy de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

  • Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
  • Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
  • Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
  • Volgens specificaties van opdrachtgever/ consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van opdrachtgever, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
  • Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  • Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
  • Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  • Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
  • Financiële diensten;
  • Diensten die verricht worden op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  • De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager.

Artikel 18 – Intellectueel eigendom en gebruikersrecht

 • Science2Move Sport Consultancy behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die het toekomen op grond van de Auteurswet en andere wet- en regelgeving op het gebied van Intellectueel Eigendom.
 • Het auteursrecht en eventuele andere intellectuele eigendomsrechten blijven berusten bij Science2Move Sport Consultancy. Alle door Science2Move Sport Consultancy geproduceerde stukken en/of verstrekte stukken, zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door Science2Move Sport Consultancy. Deze stukken mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Science2Move Sport Consultancy worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of door anderen dan Science2Move Sport Consultancy ten uitvoer worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Indien opdrachtgever/ consument een cursus of training heeft gevolgd, waarbij lesmateriaal ter beschikking is gesteld, mag opdrachtgever/ consument dit behouden voor gebruik in eigen onderneming. Gebruik van lesmateriaal anders dan voor eigen gebruik in de eigen onderneming is niet toegestaan, evenmin als het verkopen, kopiëren of anderzijds verveelvoudigen en/of openbaar maken van dit materiaal en/of het afstaan van dit materiaal aan derden.
 • Science2Move Sport Consultancy heeft het recht om toegenomen kennis voortkomend uit een overeenkomst te gebruiken voor andere doeleinden, mits hierbij geen vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever/ consument gedeeld wordt met derden.

Artikel 19 – Klachten

 • Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door opdrachtgever/ consument binnen 14 dagen na ontdekking en uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk en gespecificeerd aan Science2Move Sport Consultancy te worden gemeld, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Science2Move Sport Consultancy vervalt.
 • Bij Science2Move Sport Consultancy ingediende klachten worden beantwoord binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Science2Move Sport Consultancy binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer opdrachtgever/ consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 • Opdrachtgever/ consument dient Science2Move Sport Consultancy in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 • Science2Move Sport Consultancy behandelt klachten altijd vertrouwelijk.
 • Het tijdig indienen van de klacht, schort de betalingsverplichting niet op.
 • Indien een klacht gegrond is, zal Science2Move Sport Consultancy de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor opdrachtgever/ consument aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door opdrachtgever/ consument schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 • Indien het alsnog verrichten van de werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Science2Move Sport Consultancy een evenredig gedeelte van de factuur crediteren.
 • Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door Science2Move Sport Consultancy gemaakte kosten voor rekening van opdrachtgever/ consument.
 • Klachten worden geregistreerd en gedurende twee jaar bewaard. Binnen twee jaar worden de persoonsgegevens verwijderd volgens de wettelijke bepalingen. Deze termijn wordt gerekend vanaf het moment van afhandeling van de klacht.

Artikel 20 – Privacy

 • Science2Move Sport Consultancy draagt zorg voor een zorgvuldige bescherming en verwerking van persoonsgegevens.
 • Op de website science2move.nl is ten alle tijde de laatste versie van het privacy protocol ter inzage beschikbaar.

Artikel 20 – Geschillenregeling

 • Op overeenkomsten tussen Science2Move Sport Consultancy en opdrachtgever/consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 21 – Wijzigingen

 • Science2Move Sport Consultancy is steeds bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen.
 • Wijzigingen gaan in voor alle nieuwe overeenkomsten afgesloten vanaf de publicatiedatum van deze algemene voorwaarden.